Chính Sách Bảo Vệ Dữ Liệu / Data Protection Policy

Tech Town cam kết tuân thủ luật bảo vệ dữ liệu quốc tế. Chính sách bảo vệ dữ liệu này áp dụng trên toàn thế giới cho Tech Town và dựa trên các nguyên tắc cơ bản được chấp nhận trên toàn cầu về bảo vệ dữ liệu. Đảm bảo bảo vệ dữ liệu là nền tảng của các mối quan hệ đáng tin cậy và danh tiếng của Tech Town với tư cách là một tổ chức đáng tin cậy.
Chính sách bảo vệ dữ liệu đảm bảo mức độ bảo vệ dữ liệu phù hợp theo quy định của các khung pháp lý có liên quan, kể cả ở các quốc gia chưa có luật bảo vệ dữ liệu đầy đủ.
Chính sách bảo vệ dữ liệu của Tech Town là một tài liệu thiết thực và dễ hiểu mà tất cả các bộ phận, các bên liên quan và đối tác của Tech Town có thể tham khảo.

Tiêu Chuẩn Đặt Mật Khẩu / Password Standard

Mật khẩu là tuyến phòng thủ đầu tiên cho các hệ thống CNTT-TT của chúng tôi và cùng với ID người dùng giúp xác định những người mà họ tuyên bố là ai.
Mật khẩu được chọn kém hoặc sử dụng sai là một rủi ro bảo mật và có thể ảnh hưởng đến tính bảo mật, tính toàn vẹn hoặc tính khả dụng của máy tính và hệ thống của chúng tôi.
Tiêu chuẩn này hướng dẫn cách đặt mật khẩu, thay đổi và bảo vệ mật khẩu tối ưu nhất.

Chính Sách Quản Lý Tài Sản / Asset Management Policy

Chính sách này cung cấp các thủ tục và giao thức hỗ trợ quản lý tài sản của tổ chức cách hiệu quả, đặc biệt tập trung vào các thiết bị điện tử.

Chính Sách Lưu Trữ và Huỷ Dữ Liệu / Data Retention and Destruct1ion Policy

Mục đích của chính sách này là xác định các hoạt động liên quan đến việc cung cấp các kế hoạch và chương trình lưu giữ và hủy dữ liệu để bảo vệ hệ thống thông tin, mạng, dữ liệu, cơ sở dữ liệu và các tài sản thông tin khác của Tech Town.
Các chính sách bổ sung điều chỉnh các hoạt động quản lý dữ liệu sẽ được đề cập riêng.

Quy Trình Quản Lý Vi Phạm Dữ Liệu / Data Breach Management Procedure

Mục đích của Quy trình này là chuẩn hóa phản hồi của Tech Town đối với bất kỳ sự cố vi phạm dữ liệu cá nhân nào được báo cáo và đảm bảo tất cả các sự cố được quản lý theo quy định. và pháp luật yêu cầu và hướng dẫn thực hành tốt nhất.

Chính Sách Quản Lý Thiết Bị Di Động / Mobile Device Management Policy

Chính sách này xác định các tiêu chuẩn, quy trình và hạn chế đối với bất kỳ và tất cả người dùng cuối có mục đích kinh doanh hợp pháp là kết nối thiết bị di động với mạng công ty, tài nguyên kỹ thuật số và dữ liệu của Tech Town.

Chính sách An Ninh Mạng / Network Security Policy

Chính sách an ninh mạng là một tài liệu chính thức phác thảo các nguyên tắc, quy trình và hướng dẫn để thực thi, quản lý, giám sát và duy trì an ninh trên mạng máy tính. Nó được thiết kế để đảm bảo rằng mạng máy tính được bảo vệ khỏi bất kỳ hành động hoặc quy trình nào có thể vi phạm tính bảo mật của nó.

Chính Sách Quản Lý Thay Đổi / Change Management Policy

Mục đích của chính sách là thiết lập các quy tắc để tạo, đánh giá, thực thi và theo dõi các thay đổi được thực hiện đối với các Tài nguyên Thông tin.

Chính Sách Quản Lý và Phân Loại Thông Tin / Information Classification and Management Policy

Chính sách Quản Lý và Phân Loại Thông Tin của Tech Town nhằm mục đích cung cấp một hệ thống quản lý và phân loại nguồn tài nguyên thông tin theo các rủi ro liên quan trực tiếp đến lưu trữ, xử lý, truyền tải và phá hủy.

Chính Sách Bảo Mật Vật lý / Physical Security Policy

Mục đích của chính sách này là cung cấp một môi trường làm việc an toàn và bảo đảm bảo vệ tài sản của chúng tôi. Chúng tôi phải duy trì sự an toàn của thông tin bảo mật của chúng tôi (như Thông tin Nhạy cảm của Công ty và thông tin nhận dạng cá nhân (“PII”)), cũng như thông tin được chia sẻ với chúng tôi bởi khách hàng và đối tác của Tech Town.
Chúng tôi nỗ lực duy trì các thủ tục thân thiện với khách hàng để đảm bảo chỉ có nhân viên, đối tác và khách tham quan được ủy quyền mới có quyền truy cập vào cơ sở của chúng tôi.

Chính Sách Quản Lý Bản Vá / Patch Management Policy

Các nhà cung cấp thường xuyên cung cấp các bản cập nhật tính năng, sửa lỗi và phát hành các bản vá bảo mật để cải thiện hiệu suất và loại bỏ lỗ hổng bảo mật trong sản phẩm của họ. Việc áp dụng kịp thời các cập nhật này sẽ bảo vệ chống lại các mối đe dọa và có thể cải thiện trải nghiệm cho người dùng và tăng năng suất cho tổ chức. Các tài nguyên chưa được vá có thể đưa người dùng, dữ liệu và các tài nguyên khác của công ty vào rủi ro không chấp nhận được.
Chính sách Quản lý Bản Vá này: Mô tả các kỳ vọng, yêu cầu và thủ tục cơ bản để duy trì các hệ thống và phần mềm Tech Town; Xác định các báo cáo để xác minh việc tuân thủ chính sách này; Cung cấp các hình phạt cho việc không tuân thủ chính sách này.